Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície  slovenskej hokejbalovej extraligy pre sezónu 2010/2011:

1. Víťaz Slovenskej hokejbalovej extraligy (SHbE) sa stane majstrom SR v hokejbale v kategórii seniorov.

1. miesto – majster SR v hokejbale, účastník EP 2011
2. miesto – vicemajster SR v hokejbale, účastník EP 2011

V prípade, že na EP 2010 jedno zo slovenských družstiev zvíťazí, tak má ako obhajca EP právo štartovať na EP 2011. Ak sa toto družstvo umiestni v Extralige dospelých 2010/11 na prvom alebo druhom mieste, právo štartovať na EP 2011 má aj družstvo, ktoré sa umiestni na treťom mieste v Extralige dospelých 2010/11. Keď sa niektoré družstvo odmietne zúčastniť EP 2011, právo štartovať na ňom má vždy nasledujúce družstvo podľa umiestnenia v Extralige dospelých 2010/11.

2. Záväznú prihlášku do Slovenskej hokejbalovej extraligy je každé družstvo povinné zaslať 
poštou alebo mailom na sekretariát SHbÚ najneskôr do 30.6. 2010.
Účastníci baráže do 6.6.2010

3. Posledné družstvo podľa umiestnenia v SHbE 2010/11 zostupuje do
kvalifikačnej súťaže (baráže).
Do kvalifikačnej súťaže (baráže) sa môžu prihlásiť družstvá, ktoré spĺňajú podmienky pre účasť stanovené súťažným poriadkom a riadiacim orgánom (STK). Klub, ktorý sa kvalifikačnej súťaže nezúčastní, považuje sa za zostupujúceho.

4. Kluby predložia riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) súpisku družstva v elektronickej podobe
najneskôr do 27.8.2010 na adresu hokejbal@hokejbal.sk 
(vzor tlačiva aj na www.hokejbal.sk)
Na súpiske musí byť stále najmenej 11 hráčov vrátane 1 brankára.

5 Hráč môže byť uvedený len na jednej súpiske družstva SHbE a v majstrovských zápasoch môže hrať len za družstvo, na ktorého súpiske je uvedený.
Výnimky: 
• Hráči uvedení na súpiske „A“ družstva môžu nastúpiť za „B“ družstvo, ale v jednom zápase najviac 4 hráči bez ohľadu na post. Takým istým spôsobom môžu nastúpiť hráči „B“ družstva za „A“ družstvo. 
• Hráči, hosťujúci medzi súťažami (striedavý štart), musia byť zapísaný na súpisku obidvoch družstiev. Na súpiske družstva, v ktorom má hráč striedavý štart sa uvedie skratka SS. V jednom zápase môžu nastúpiť maximálne 4 hráči s týmto typom hosťovania.

6. Hosťovanie

Hosťovanie je možné so súhlasom obidvoch klubov na dobu stanovenú na hosťovacom lístku, trvať musí najmenej 1 mesiac a najviac do konca príslušnej sezóny.

Hosťovanie je možné zrušiť so súhlasom hráča a obidvoch klubov najskôr 1 mesiac od začiatku hosťovania a najneskôr do 15. 2. 2011.
V prípade, že hosťovanie nebolo zrušené do 15. 2. 2011, musí trvať až do 30. 6. 2011.
Hosťovať v jednom družstve môžu maximálne 4 hráči.

V rovnakej súťaži hráč nesmie štartovať za viac ako jedno družstvo súčasne!!!!!

Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr 3 dni pred prvým zápasom, v ktorom nastúpia ( len neregistrovaní hráči ).

7. Termíny SHbE sú stanovené nasledovne:

1.7.2010 – začiatok sezóny 2010/11, začiatok prestupového termínu
4.9.2010 – začiatok jesennej časti SHbE 2010/11
4.12.2010 – koniec jesennej časti SHbE 2010/11
12.2.2011 – začiatok jarnej časti SHbE 2010/11
15.2.2011 – koniec prestupového termínu
5.3.2011 – koniec jarnej časti SHbE 2009/10
12.3.2011 – začiatok play off SHbE 2009/10
7.5.2011 – koniec play off SHbE 2009/10 (max)
30.6.2011 – koniec sezóny 2010/11

8. Rozlosovanie SHbE 2010/11 bude zaslané do 20.8.2010.

9. Štartovné – poplatok za družstvo je 50,- Eur
poplatok za hráča je 12,- Eur

Kaucia – poplatok za družstvo je 500,- Eur

ŠTARTOVNÉ A KAUCIU ZA DRUŽSTVO JE POTREBNÉ UHRADIŤ NA ÚČET SHbÚ ALEBO OSOBNE V KANCELÁRII SHbÚ NAJNESKÒR DO 6.8.2010.

POPLATOK ZA HRÁČA JE POTREBNÉ UHRADIŤ NA ÚČET SHbÚ ALEBO OSOBNE V KANCELÁRII SHbÚ NAJNESKÓR DO 27.8.2010

NÁZOV ÚČTU: Slovenská hokejbalová únia
ČÍSLO ÚČTU: 172432838/0900
IČO: 00603091
DIČ: 2020887352

10. Registračný preukaz – potvrdenie od lekára ( nie staršie ako jeden rok)
-- podpis hráča 
– foto hráča (len noví hráči) 3,5x4,5 cm
– dátum narodenia

Registračné preukazy hráčov sú družstvá povinné predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK) najneskôr do 27.8.2010.

11. Hrací čas – 3x15 min. prestávka je 10 min.

12. Tresty – 2min., 5 min., 10 min., DKZ, TH
Za tri vyššie tresty hráč má automaticky zastavenú činnosť na jedno majstrovské stretnutie.
Vyššie tresty sú – 5 min., 10 min., DKZ,

13. Čakacia doba je len na hosťujúce družstvo, ale len v závažných prípadoch, napr. porucha
autobusu, auta, kalamita na cestách. V tomto prípade je družstvo hostí povinné oznámiť
domácim a rozhodcom stretnutia omeškanie najneskôr 30 minút pred úradným začiatkom 
stretnutia. Rozhodcovia stretnutia rozhodnú o preložení zápasu alebo posunutí zápasu 
najviac však o 1 hodinu po úradnom začiatku stretnutia.
Za omeškanie hostia zaplatia poplatok 99,- Eur ktorý sa rozdelí nasledovne:
33,- Eur – domáce družstvo
33,- Eur – rozhodcovia stretnutia
33,- Eur – SHbÚ

 

14. Play off - na 3 víťazné zápasy, v prípade nerozhodného výsledku:
- predĺženie 10 min. (striedanie strán) 
- po 5 samostatné nájazdy (nahlásiť treba 5 hráčov)
- po 1 samostatnom nájazde, až do rozhodnutia

V sezóne 2010/11 sa bude play off hrať podľa nasledovnej štruktúry.
V 1. kole klasicky 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5
V 2. kole sa stretnú najlepší s najhorším po základnej časti, z tých, ktorí postúpia do 2. kola (napr. postúpia 1, 2, 5 a 7, vtedy sa stretnú 1 – 7, 2 – 5)

15. Hodnotenie – víťazstvo v normálnom hracom čase 3 body, 
– víťazstvo po samostatných nájazdoch 2 body (3 nájazdy),
– prehra po samostatných nájazdoch 1 bod, 
– prehra v normálnom hracom 0 bodov

Kontumačný výsledok: 3 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva v platnosti.
O kontumácii rozhoduje – ŠTK SHbÚ
- DK SHbÚ
- VV SHbÚ
- Rada SHbÚ
Tri kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

V prípade, že družstvo sa na stretnutie nedostaví bude potrestané finančnou pokutou 340,- Eur.

16. Určenie poradia družstiev v konferenciách
Poradie počas súťaže
– počet bodov
– rozdiel gólov (skóre)
– väčší počet strelených gólov

Poradie po skončení súťaže
– celkový počet bodov
– body zo vzájomných zápasov
– rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
– väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
– rozdiel gólov zo všetkých zápasov
– väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
– rozhodujúci zápas na neutrálnom ihrisku
– žreb

17. Rozhodcovia budú dostávať odmenu nasledovne:

Domáce družstvo vyplatí pred zápasom 1 rozhodcovi 27,- Eur netto.
Hosťujúce družstvo vyplatí pred zápasom 2 rozhodcovi 27,- Eur netto.
Rozhodca je povinný svojim podpisom potvrdiť prevzatie odmeny za stretnutie.
Cestovné, stravné a prípadné ubytovanie rozhodcom hradí SHbÚ.

POZOR!!! Ak sa rozhodca na stretnutie nedostaví bude mu udelená pokuta 83,- Eur.
Ak sa rozhodca na stretnutie nedostaví načas (1 hodina pred stretnutím), bude mu 
udelená pokuta 16,60 Eur.

18. Pokuty boli zvýšené nasledovne: družstvo maximálne 340,- Eur, minimálne 170,- Eur
hráč maximálne 170,- Eur

 

19. Upozorňujeme družstvá, že VV SHbÚ na svojom zasadnutí schválil prílohu 6 pravidiel
hokejbalu v nasledovnom znení.

1. Domáce družstvo je povinné v každom majstrovskom stretnutí zabezpečiť minimálne dvoch
usporiadateľov, ktorí budú riadne označení farebnými vestami.
2. Domáce družstvo zabezpečí priestor pre parkovanie dopravných prostriedkov hosťujúceho
družstva a funkcionárov stretnutia v minimálnom počte 5.
3. Usporiadateľom nemôže byť v žiadnom prípade funkcionár stretnutia ani hráč žiadneho zo
zúčastnených družstiev.
4. Hlavný usporiadateľ musí byť riadne zapísaný v Zápise o stretnutí.
5. Domáce družstvo je povinné v každom majstrovskom stretnutí zabezpečiť lekársku službu.
6. Osoba, ktorá vykonáva lekársku službu musí byť riadne zapísaná v Zápise o stretnutí.
7. Domáce družstvo zodpovedá v plnej miere za všetky škody spôsobené hosťujúcemu
družstvu ako aj funkcionárom stretnutia.

20. Každé družstvo musí v každom stretnutí počas základnej časti extraligy postaviť na zápas
aspoň jedného hráča do 19 rokov (20 rokov dovŕši maximálne v nasledujúcom roku
prebiehajúcej sezóny). Tento hráč by mal podľa možností nastupovať v stretnutí pravidelne na 
niekoľko striedaní a v Zápise o stretnutí bude označený skratkou „JUN“ (junior). 
Pre nasledujúcu sezónu 2010/11 je to ročník 1991 a mladší.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na klub, ktorého družstvo hrá SHbE U19.

Každé družstvo musí v každom stretnutí počas základnej časti extraligy postaviť na zápas
aspoň jedného hráča do 18 rokov (19 rokov dovŕši maximálne v nasledujúcom roku
prebiehajúcej sezóny). Tento hráč by mal podľa možností nastupovať v stretnutí pravidelne na 
niekoľko striedaní a v Zápise o stretnutí bude označený skratkou „JUN“ (junior). 
Pre nasledujúcu sezónu 2010/10 je to ročník 1992 a mladší.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na klub, ktorého družstvo hrá SHbE U19.

Každé družstvo musí mať v každom stretnutí extraligy nehrajúceho trénera minimálne s platnou licenciou „C“. Tréner musí mať k dispozícii na stretnutí aspoň kópiu trénerskej licencie, doklad totožnosti a musí byť riadne zapísaný v Zápise o stretnutí. Ak kópiu trénerskej licencie odovzdá pred začatím príslušnej sezóny riadiacemu orgánu extraligy (ŠTK SHbÚ),
nemusí ju mať pri sebe pred každým stretnutím, musí ale mať doklad totožnosti.